Речните нива остават без съществени изменения

08.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали, незначителни повишения вследствие на валежи и снеготопене са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -20 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +1 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом ±3 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества р. Вит при с. Търнене и на р. Осъм при гр. Троян са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в са останали без съществени изменения. Отчетените са понижения на речните нива в басейна с до -5 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през  изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания на речните нива са : за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +2 см;  за водосбора на р. Марица от  -17 см до +12 см;  за водосбора на р. Арда от -13 см до +2 см;  за  водосбора  на  р. Бяла без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +37 см) и на р. Въча (от -84 см до +80 см). Водните количества на р. Харманлийска при гр. Харманли и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са в границите от -6 см до +4 см, а за водосбора на р. Места от -10 см до +1 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките западно от р. Вит. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 9, 10 и 11 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 9, 10 и 11 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.