Речните нива остават високи

06.03.2018г.

От обедните часове на 8 и на 9 март в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Тимок,  Лом, в средното и долното течение на река Искър, в долните течения на реките Вит и Осъм, както и във водосборите на река Янтра (най-голяма е вероятността за поройни наводнения в притоците ѝ реките Джулюница и Лефеджа, както и по основната река около Велико Търново), река Русенски Лом и добруджанските реки.

На 8 и на 9 март в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките в басейна, като най-голяма е вероятността за поройни наводнения за водосбора на река Камчия.

От обедните часове на 8 и на 9 март в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения в средните и долни части от водосбора на река Тунджа (притоците ѝ река Мочурица и всички странджански притоци).

От вечерните часове на 6и на 7 март, вследствие на валежи и интензивно снеготопене има вероятност за поройни наводнения в долното течение на река Струма (в притоците ѝ реките Мелнишка и Пиринска Бистрица). Отново, като по-ниска вероятност от поройни наводнения има и на 8 март през деня в същите водосбори.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от басейна са се понижили, повишения вследствие на валежи и оттичане са регистрирани долното течение на река Янтра и притоците ѝ (с до +107 см). Регистрираните колебания са от -123 см до +107 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -8 см до +41 см. По-значително повишение е регистирирано във водосбора на река Ропотамо при с. Веселие (+140 см). Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали, като регистрираните колебания са от -82 см до +53 см. Повишения до +40 см, вследствие на оттичане, са отчетени в долните течения на реките Тунджа и Марица. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в горните и средните течения на реките са се понижавали. Повишения вследствие на валежи, частично снеготопене и оттичане са регистрирани в долните течения на река Места с до +27 см и река Струма с до +14 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -21 см до +27 см. Водните количества в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи и продължаващо снеготопене, речните нива ще останат високи, като по-значителни ще са повишенията на речните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 7 март ще има повишения на речните нива, вследствие на интензивно снеготопене. На 8 март вследствие на валежи и снеготопене по-значителни повишения на речните нива ще има в горните и средни части от водосборите на реките и в целите водосбори на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 март речните нива ще останат високи, вследствие на снеготопене и оттичане, като значителни повишенията ще има в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане и в целите водосбори на реките западно от река Огоста, вследствие на интензивно снеготопене.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките: Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато ще се понижават. Днес 6 март и на 7 март в резултат на снеготопене ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на реките: Искрецка и Малък Искър. На 8 март в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките: Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на река Златна Панега и Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на 7 и 8 март в средното и на 8 и 9 март в долното течение на основната река. Водните количества на река Искър при с. Ореховица са над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 7, 8 и 9 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Процесът на повишение на речните нива, вследствие на снеготопене, валежи и оттичане ще се запази и през следващите 2-3 дни, като по-значителни ще са повишенията на 8 март. Процес на понижение на водните нива в горните части от водосбора ще започне на 9 март 2018 г. Водното количество на река Голяма река при Стражица е над жълтия праг. Водните количества при останалите пунктове ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 7, 8, 9 и 10 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес нивата във водосбора временно ще се задържат високи, като в долните части ще останат без съществени изменения, а в горните части временно ще се понижават. От 6 март следобед и през следващите 2-3 дни, в резултат на валежи и снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.