Речните нива през следващите два дни ще останат без съществени изменения

31.01.2018г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на голяма част от реките в басейна са се повишили вследствие на снеготопене. Регистрираните повишенния на речните нива по водосбори са: Искър (с до +19 см), Вит (с до +22см), Осъм (с до +21 см) и Янтра (с до +40 см). Водните количества на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на река Огоста при с. Кобиляк, река Малки Искър при с. Своде, река Вит при с. Търнене и във водосбора на река Янтра.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения до -4 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за средни води, като само на река Факийска при с. Зидарово то е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +12 см. По-значително повишение, вследствие работата на хирдотехнически съоражения, е регистрирано на река Въча при м. Забрал с +82 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Арда при с. Вехтино и река Въча при м. Забрал, където водните количества са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Незначителни повишения вследствие на снеготопене са регистрирани в горното течение на река Струма както и по река Места. Регистрирани са колебания от -7 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два-три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене речните нива в басейна ще останат високи. На 3 февруари в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите разположени западно от река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 февруари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения, като днес и утре вследствие на снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат високи в резултат на снеготопене. След 1 февруари нивата на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като до 2 февруари се възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.