Речните нива се понижават или остават без изменения

07.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали, незначителни повишения вследствие на валежи и снеготопене са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -15 см до +26 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом ±1 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосборите на реките Лом. Вит и и Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки през последното денонощие  са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +6 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки през изминалото денонощие са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +4 см;  за водосбора на р. Марица от  -19 см до +15 см;  за водосбора на р. Арда от -13 см до +12 см;  за  водосбора  на  р. Бяла без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +39 см) и на р. Въча (от -78 см до +77 см). Водните количества в притоците на р. Марица (р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска река при гр. Харманли) и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са в границите от -6 см до +4 см, а за водосбора на р. Места от -8 см до +3 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене на 7 и 8 февруари са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките западно от р. Вит. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на  8, 9 и 10 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, днес, вследствие на снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8,9 и 10 февруари  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества на 8, 9 и 10 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и утре  в резултат на валежи се очакват краткотрайно повишения на речните нива в басейна на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация можете да намерите тук.