Речните нива се понижават или остават без изменения

13.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста от -13 см до +20 см, за водосбора на р. Искър от -17 см до +20 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +20 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през изминалото денонощие не се отчита съществено изменение в състоянието на  наблюдаваните реки. Регистрирани са изменения  на нивата на  реките с от -4 см до +2 см. Водните количества във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са : за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +15 см;  за водосбора на р. Марица от  -11 см до +38 см;  за водосбора на р. Арда от -9 см до +15 см;  за  водосбора  на  р. Бяла са без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосборите на р. Тунджа (от -47 см до +39 см) и на р. Въча (от -87 см до +87 см). Водните количества на р. Харманлийска при гр. Харманли, р.Сазлийка при гр. Гълъбово, р. Въча при м. Забрал и р. Арда при с. Вехтино са около праговете за високи води. В останалата част от басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  през последното денонощие нивата на  реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения  са  за водосбора на р. Струма  и са в границите от -9 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -12 см до +10 см. Водните количества на реките  са около и  под праговете за средни води, единствено р. Елешница при с. Ваксево е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.