Речните нива се понижават, повишения се очакват само в долните части на основните реки

14.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на по-голяма част от реките са се повишили вследствие на валежи и оттичане през последното денонощие. По-значителни повишения са  регистрирани в горните части от водосбора на р. Искър – притока й р. Палакария при с. Рельово + 112 см, в долните части от водосбора на р. Осъм  + 144 см при с. Изгрев, както и в притоците на р. Янтра на р. Голяма при гр. Стражица и р. Джулюница при с. Джулюница с + 117 см. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от - 13 см до + 45 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от - 13 см до + 9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в по-голяма част са се повишили краткотрайно или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Понижения вследствие на оттичане са регистрирани в долното течение на р. Тунджа. Регистрираните  колебания на речните нива са от - 28 см до + 23 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили вследствие на валежи от дъжд и оттичане. Понижения са регистрирани в горните части на р. Струма - 60 см при Перник, както и в притоците на р. Струма. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 12 см до + 22 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  днес и през следващите  три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. От следобедните часове на 16 и на 17март ще има повишение на водното ниво на р. Тимок. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес и през следващите  три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Повишения ще има днес в средното течение и на 14, 15, 16 и 17 март в долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще се понижават. Повишения, вследствие оттичане ще има до края на днешния ден в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16 и 17 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.