Речните нива ще oстанат без съществени изменения

19.01.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БAН:

Дунавски басейн: През последното денонощие, вследствие на оттичане и снеготопене речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили. Регистрирани са колебания от -18 см до +39 см. Водните количества на наблюдаваните реки са около праговете за високи и средни води.

Хидрологична прогноза:

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, речните нива в басейна ще се повишават незначително, следствие на частично снеготопене. На 21 и 22 януари водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес са възможни незначителни повишения в долните течения на реките, вследствие оттичане. В периода 21-23 януари са възможни незначителни повишения вследствие валежи от дъжд и сняг. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 20 януари 2018 г. - не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.01.2018 г. е 4 209,7 млн. м3 и представлява 64,9 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,5 % от общия им обем;
  • напояване – 47,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 75,0 % от общия им обем.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.