Речните нива ще останат без съществени изменения

19.02.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са с от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както  следва:  за водосбора на р. Тунджа  от -9 см  до  +8 см;  за  водосбора на  р. Марица от  -16 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +26 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +44 см) и на р. Въча (от -8 см до +86 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Въча при гр. Девин и р. Харманлийска река при гр. Харманли са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -4 см до +4 см, а за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.02) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 22.02 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.02.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23.02.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (19.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.