Речните нива ще останат без съществени изменения

15.03.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие, речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -10 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (от -82 см до +80 см) и Тунджа при с. Баня (от -46 см до +45 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Арда при с. Вехтино е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +3 см, а за водосбора на р. Струма от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Елешница при с. Ваксево, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.03) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.03.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.03.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (15.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.