Речните нива ще останат без съществени изменения

27.03.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста - от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Искър - от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Вит - с до ±5 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра - пониженние до -2 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±3 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното течение на р. Искър (от -6 см до +44 см). Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа - от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Марица - от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Арда - от - 17 см до + 11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -77 см до +78 см) и на р. Тунджа при с. Баня с до ±50 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Тунджа при гр. Павел Баня и на река Въча при м. Забрал са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +7 см, а за водосбора на р. Струма - с до ±5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (27.03) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (27.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.03.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (27.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30 и 31.03 и 01.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (27.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.