Речните нива ще продължат да се повишават

27.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +41 см. По-значителни са повишенията на река Искър при Нови Искър (+59 см, на река Осъм при с. Изгрев (+51 см) и на река Черни Лом при с. Широково (+95 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се повишили значително. Регистрираните повишения са с до +150 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително, в резултат на интензивни валежи и снеготопене. Регистрираните изменения на речните нива във водосбора на река Тунджа са от -2 см до +53 см, във водосбора на река Марица от -54 см до +194 см и във водосбора на река Арда от -185 см до +161 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните  колебания са от -11 см до +28 см. По-значително изменения е регистрирано на река Струма при Перник от -29 см до +53 см.  Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес, вследствие на интензивно снеготопене и валежи от дъжд, ще продължи процеса на повишение на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките разположени на изток от река Искър. На 28 март речните нива ще са високи и все още ще се повишават вследствие на снеготопене и оттичане. На 29 март ще започне процес на понижение или задържане на водните нива в реките източно от река Искър, а в останалата част от басейна, все още ще има значителни повишения в резултат на интензивно снеготопене и оттичане. В периода 29-31 март ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи. В долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

През деня на 27 март 2018 г.във водосборите на река Тимок и в долните части от водосбора на река Лом;

През деня на 28 март 2018 г.във водосборите на реките западно от река Огоста, в средните и долни части от водосбора на река Огоста под яз. Огоста, във долните части от водосбора на река Искър и притоците ѝ реките Перловска, Малък Искър и Бебреш, целите водосбори на реките Вит и Осъм, във водосборите на реките Негованка и Росица (притоци на р. Янтра), в средните и долни части от водосбора на река Русенски Лом и във водосборите на добруджанските реки;

През деня на 29 март 2018 г. – във водосбора на река Огоста около яз. Огоста, във водосбора на река Малък Искър (приток на р. Искър) и във водосбора на река Ломя (приток на р. Осъм).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива на реките в целия водосбор ще се повишават в резултат на валежи от дъжд и по-интензивно снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на 27 март в резултат на валежи от дъжд и снеготопенe и на 28 март в резултат на снеготопене на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево (под яз. Искър), реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 26-30 март главно в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на река Искър при с. Ореховица ще бъдат около и на 29 и 30 март над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се повишават в резултат на интензивно снеготопене и валежи. От 29 март водните нива на реките във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение на основната река все още ще има повишения. Водното количество на река Голяма река при Стражица е преминало над жълтия праг за внимание, водните количества в останалата част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 28, 29, 30 и 31 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на интензивно снеготопене и валежи. В периода от вечерните часове на 26 март до сутрешните часове на 30 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. От следобедните часове на 28 март ще започне процес на понижение на речните нива: отначало в средните и горни части на водосбора, най-късно, през нощта на 29 срещу 30 март, и в долните части на река Русенски Лом. Водните количества във водосбора ще бъдат под прага за внимание с изключение на основната река, където те ще бъдат около жълтия праг за предупреждение. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.