Речните нива ще се понижават

31.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Вит при с. Търнене. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -29 см до +10 см;

Черноморски басейн: понижения от -14 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -20/+12 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни водните нива на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 1 август 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31.07.2017 г. е 4 297,9 млн. м3 и представлява 66,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 86,0% от общия им обем;
  • напояване – 50,3% от общия им обем;
  • енергетика – 74,9% от общия им обем.

Подробна информация за страната можете да намерите тук