Речните нива ще се понижават

02.07.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили. По-значителни изменения в резултат на валежи и оттичане са регистрирани на р. Искър при с. Ореховица –128 см, р. Вит при с. Биволаре с -51 см, в поречието на р. Осъм с -90/+1 см, р. Янтра с -109/+131 см. Измененията на речните нива в останалата част от басейна са от -48 см до +34 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води. 

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили с до -25 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  средни води. 

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижавали. По-значителни колебания са регистрирани в резултата от работата на хидротехнически съоръжения в горното течение на р. Марица и в притоците ѝ р. Тополница и р. Въча (-119/+106 см). Регистрираните водни нива в останалата част от басейна са с колебания от +43 см  до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води. 

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения.  Регистрираните изменения в басейна са от -13 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи ще има във вечерните часове в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм. През нощта срещу 03.07 повишения ще има във водосборите на р. Тимок и р. Тополовец, а в следобедните и вечерни часове на 03.07 в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра и във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 04.07 повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на р. Искър над град Нови Искър и във водосбора на р. Янтра. На 05.07 повишения на речните нива ще има само във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 02 срещу 03.07.2018 г. във водосборите на р. Тополовец, р. Искър (в притоците от горното течение на р. Искър над яз. Панчарево – р. Черни Искър, р. Планщица, р. Егуля, р. Витошка Бистрица) и в следобедните и вечерни часове на 04.07.2018 г. във водосбора на р. Суха река (Добруджански реки).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 03, 04 и 05.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес 02.07 и утре нива на реките във водосбора ще се понижават. На 04.07 в резултат на валежи ще има повишения на водните нива първо във водосборите на притоците над яз. Искър, а след това и в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. На 05.07 водните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества по основната река са над праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 03, 04 и 05.07.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще са без съществени изменения. На 03 и 04.07 краткотрайни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосбора в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05 и 06.07.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (02.07) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 03 и 05.06, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.