Речните нива ще се понижават

15.02.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста ±1 см, за водосбора на р. Искър от -18 см до +16 см; за водосбора на р. Вит ±8 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие не се отчита съществено изменение в състоянието на  наблюдаваните реки. Регистрираните колебания на речните нива са в границите ±5 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см;  за водосбора на р. Марица от -10 см до +14 см;  за водосбора на р. Арда от -9 см до +7 см;  за  водосбора  на  р. Бяла са без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива в средното течение на р. Тунджа (от -47 см до +40 см), в горното и средно течение на р. Марица (от -18 см до +21 см) и на р. Въча (от -85 см до +86 см). Водните количества на р. Марица при гр. Пловдив и р. Харманлийска при гр. Харманли са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -5 см до +6 см, а за водосбора на р. Места от -11 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води, единствено р. Елешница при с. Ваксево е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (15.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.