Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

19.12.2017г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. Повишения вследствие на оттичане са отчетени в долните течения на реките Осъм и Янтра. Регистрираните колебания на речните нива са от -28 см до +60 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива на почти всички реки в басейна са се понижавали. Вследствие на оттичане е регистрирано повишение от +10 см на река Факийска река при с. Зидарово. Водните количества на северно-черноморските реки са под праговете за средни води, а на южно-черноморските са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значително повишение (+69 см) в резултат на оттичане е отчетено на река Мочурица при с. Чарда. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени във водосбора на река Арда. Регистрираните изменения на речните нива са от -19 см до +6 см. Около прага за високи води са водните количества на река Харманлийска при Харманли (приток на река Марица) и във водосбора на река Арда в останалата част от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +4 см. Водните количества на преобладаващата част от реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Mоделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни речните нивата в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 20, 21, 22 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.