Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

23.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се понижили, като в резултат на оттичане са отчетени повишения в долните течения на основните реки. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -18 см до +23 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -32 см до +14 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -6 см до +14 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -11 см до +17 см, в средното течение от водосбора на р. Искър от -40 до +28 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките в басейна през изминалото денонощие  са се понижили, като в резултат на оттичане са отчетени повишения в долните течения на основните реки. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -25 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили, като в резултат на оттичане са отчетени повишения в долните течения на основните реки. Регистрираните колебания  са: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -39 см до +27 см; за водосбора на р. Арда от -72 см до +20 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -71 см до +61 см, в притока ѝ р. Въча от -147 см до +138 см, както и по течението на р. Арда с от -90 см до +49 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества при градовете Пловдив, Първомай и Свиленград на р. Марица,  на р. Тополница при с. Поибрене, на р. Харманлийска при гр. Харманли и на р. Върбица при сп. Джебел  са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките  през  последното  денонощие в басейна са се понижили, като в резултат са отчетени повишения в долните течения на основните реки. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -24 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива във планинските водосбори на реките Огоста и Искър ще има през деня на 26 ноември в резултат на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 ноември  ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 24, 25 и 26 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения,  повишения са възможни в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 24, 25 и 26 ноември ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни се очаква понижаване на водните нива до средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 ноември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.