Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

26.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания в басейна са от - 28 см до + 67 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са над праговете за високи води, само в горното течение на р. Вит водните количества са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 20 см до + 29 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения в граници от - 43 см до + 33 см. По-значителни повишения на водните нива, вследствие на валежи и снеготопене са регистрирани във водосбора на р. Арда в притоците ѝ р. Върбица с + 52 см и р. Крумовица с + 154 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие.  Регистрираните  колебания  в басейна са от - 10 см до + 27 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в 

Дунавския басейн, вследствие на валежи и снеготопене, днес водните нива на реките разположени източно от р. Осъм ще се повишават значително. От следобедните часове днес и на 27 март, вследствие на интензивно снеготопене и валежи от дъжд, ще започне процес на повишаване на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките разположени на изток от р. Вит. На 28 март речните нива в басейна ще са високи и все още ще се повишават вследствие на снеготопене и оттичане. На 29 ще започне процес на понижение или задържане на водните нива в реките източно от р. Искър, а в останалата част от басейна, все още ще има значителни повишения в резултат на снеготопене и оттичане. В периода до 31 март ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи (*). В долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o   Днес през денявъв водосборите на р. Янтра (в притоците ѝ Джулюница и Лефеджа), р. Русенски Лом и Добруджанските реки

o   През деня на 27 мартвъв долните части от водосборите на реките Искър и Вит и във водосборите на реките западно от р. Лом

o   През деня на 28 март – във водосборите на реките западно от р. Янтра и във водосбора на притока й Росица

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се повишават в резултат на валежи от дъжд и по–интензивно снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на 26, 27 и 28 март на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ (под яз. „Искър“), реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 26-30 март главно в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се повишават в резултат на валежи и снеготопене. Водното количество на р. Голяма река при Стражица е преминало над жълтия праг за внимание, водните количества в останалата част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес главно в средните и горни части от водосбора и от следобедните часове и в долните части на р. Черни и Бели Лом и в основната река ще започнат повишения на речните нива, вследствие на снеготопене и валежи. Тенденцията към повишение на речните нива ще се запази до 28 март. В периода от вечерните часове утре до сутрешните часове на 29 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. От вечерните часове на 28 март ще започне процес на понижение на речните нива: отначало в средните и горни части на водосбора, най-късно, през нощта на 29 срещу 30 март и в долните части на р. Русенски Лом. Водните количества във водосбора ще бъдат под прага за внимание с изключение на основната река, където те ще бъдат около жълтия праг за предупреждение.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.