Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

28.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили вследствие на интензивно снеготопене и валежи или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания в басейна са от - 53 см до + 52 см. По-значителни са повишенията по р. Искър и в долните течения на р. Осъм и р. Русенски лом. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част са се понижили през последното денонощие. Регистрираните повишения са с до - 67 см до + 14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили в по-голямата част от басейна. Незначителни повишения са регистрирани в  средното течение на р. Марица, по р. Сазлийка и в долното течение на р.Тунджа. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 139 см до + 19 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива във водосбора на р. Места са се понижили, а в по-голяма част от водосбора на р. Струма са се повишили. Регистрираните  колебания  в басейна са от - 32 см до + 25 см. По-значително изменения е регистрирано на р. Струма при гр. Перник от - 32 см до + 22 см.  Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн речните нива днес ще са високи и ще се задържат високи и през следващите два дни в резултат на снеготопене.  На 28, 29 и 30 март ще има повишения на водните нива на р. Искър и реките западно от нея в резултат на интензивно снеготопене.  На 29, 30 и 31 март водните нива на реките на изток от р. Искър ще започнат да се понижават. В периода 29-31 март ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи. В долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 31 март речните нива в целия басейн ще се понижават. От 1 април в резултат на валежи ще има отново краткотрайно повишение на речните нива в басейна. Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o Днес във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, долното течение на Огоста, Скът (приток на р. Огоста),  Владайска, Малък Искър, Гостиля и Златна Панега (водосбор Искър), горното и средното течение на реките Вит, Осъм, Росица, Джулюница и Лефеджа (воодосбор Янтра), Бели Лом (водосбор Русенски Лом), Добруджанските реки.

o Утре – в горните течения на реките Видбол, Войнишка, Арчар, Огоста (притоците й Шугавица, Ботуня), Скът, Малък Искър, Вит, Осъм, Росица.

o През деня на 30 март – във водосбора на р. Видбол, в горното течение на реките Лом, Владайска (приток на р. Искър), горното течение на Вит, горното течение на Янтра и притоците й Джулюница и Лефеджа, добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива на реките в целия водосбор ще се повишават в резултат на интензивно снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на 28 в резултат на снеготопене на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ (под яз. „Искър“), реките Владайска,  Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля и на 30 март в резултат на интензивно снеготопене на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Владайска, Батулийска, Искрецка. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 28-30 март главно в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат на 29 и 30 март около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес ще започне процес на понижение на речните нива, като в следствие на снеготопене все още са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора, главно във водосбора на реките Росица и Видима. Водните нива във водосбора ще останат високи. Водните количества в по-голяма част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание, само в горното течение на основната река при гр. Габрово ще бъдат около жълтия праг за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30 и 31 март и на 1 април, водните количества  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на снеготопене. В периода до вечерните часове на 30 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива –  първоначално в средните и горни части от водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на р. Русенски Лом до ранните сутрешни часове на 30 март. В периода от следобедните часове на 1 април до сутрешните часове на 4 април се очакват нови повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества в долните части на водосбора ще бъдат около и над праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.