Резултати по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ ще бъдат представени на пресконференция

04.10.2015г.

Пресконференция за представяне на междинните резултати по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, изпълняван от Басейнова дирекция „Дунавски район“, ще се състои на 5 октомври 2015 г., понеделник, от 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Балкан“ в Плевен. Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и има за цел осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейновите дирекции при изготвяне на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).
Общата цел на проекта е принос за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и в частност успешно и в срок разработване на необходимите документи относно оценката и управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, насочена към намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.
На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта и напредъка по изпълнение на дейностите до момента. В пресконференцията ще вземат участие представители на Басейновата дирекция и на екипа за управление и изпълнение на проекта.
Участниците в публичното събитие ще бъдат запознати и с предстоящите за изпълнение дейности в оставащия срок до края на проекта.