Резултатите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ ще бъдат представени на пресконференция

27.10.2015г.

На 28 октомври 2015 г., сряда, ще се състои заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект Разработване на планове за управление на риска от наводнения“.

Проектът се изпълнява от Басейнова дирекция „Дунавски район“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Проектът има за цел осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейновите дирекции при изготвяне на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).
Събитието ще се състои от 14.00 часа в конферентната зала на Национален пресклуб на Българска телеграфна агенция /БТА/.
В пресконференцията ще вземат участие Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ инж. Петър Димитров и представители на екипа за управление и изпълнение на проекта. Ще бъде представена извършената работа за постигане на  общата цел на проекта - принос за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и в частност разработването на необходимите документи относно оценката и управлението на риска от наводнения, насочени към намаляване риска от неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.