СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В СТРАНАТА КЪМ 15,30 Ч НА 2 ДЕКЕМВРИ

02.12.2017г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15:30 часа на 02.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Яз. „Ясна Поляна“ - изпуска се с 0,7 м3/ сек., през ОИ, не прелива, им свободен обем; яз. „Мандра“ - изпуска се посредством отворени 2 савака, яз. “Пчелина” прелива през преливника си с 6,3 куб.м3/сек.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Поречие Огоста

Р. Душилница в землището на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана е с повишено водно ниво, вследствие падналите валежи във водосбора и, при което има частично наводнени дворове, по предоставена информация от Областна администрация Монтана.

Поречие Искър

В БДДР-Плевен е получено уведомление по електронната поща за предприемане на контролирано и постепенно изпускане на водни обеми от водохващанията на МВЕЦ „Прокопаник”, МВЕЦ „Церово”, МВЕЦ „Лакатник”, МВЕЦ „Свражен” и МВЕЦ „Оплетня”, разположени по р. Искър. Речното течение след водохващанията към момента протича в речното легло безпрепятствено.

За останалите водни обекти:

Към момента се наблюдава повишение на водните нива в реките, вследствие падналите валежи във водосборите им и снеготопене, като при тези водни нива, реките протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация можете да намерите тук