СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В СТРАНАТА КЪМ 8 ЧАСА НА 2 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

02.12.2017г.

 Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 02.12.2017 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Язовир „Боровица“ е пълен на 100%.

Язовири с процент на запълване над 90%: „Среченска бара“, „Ясна поляна“, „Пчелина“, "Розов кладенец".

По информация от днес яз. „Ясна Поляна“ - изпуска се с 0,7 м3/ сек.,  не прелива, има свободен обем; яз. „Мандра“ – изпуска се посредством отворени 2 савака.

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график, но съгласно числен модел симулиран на основата на измерен валеж, представен от НИМХ БАН, се очаква значително увеличение на собствения приток към язовирите.

В условията на динамичната хидрометеорологична обстановка е възможно водното количество след язовир „Ивайловград“ да надвиши 300 куб. м/сек.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.12.2017 г. е 3 787,3 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

·                     питейно-битово водоснабдяване – 77,6 % от общия им обем;

·                     напояване – 42,8 % от общия им обем;

·                     енергетика – 67,0 % от общия им обем.

Прогноза от НИМХ

Днес ще се задържи предимно облачно и с валежи. Значителни ще са преди обяд в Западна България и Родопите, а през целия ден - в Централна България и североизточните райони. След обяд в западните райони валежите временно ще спрат. Температурите в по-голямата част от страната ще са без съществен дневен ход - между 5° и 10°. По-високи ще са в Източна България, където ще продължи да духа умерен и силен южен вятър и максималните там ще са между 12° и 15°.

Опасни метеорологични явления:

За 2 декември 2017 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 4 области (Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали). В 5 области (Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, София, София-град, Кюстендил, Перник, Пловдив и Хасково) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. След обяд в западните части валежите временно ще спрат. В 6 области (Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали) има предупреждение за силен юг-югозападен вятър.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Очакват се локални интензивни валежи във водосборите на:

·                     Дунавски Басейн - във водосборите на р. Огоста, горните и средни течения на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом, както и във водосборите на севернодобруджанските реки.

·                     Черноморски басейн – в горните течения на р. Провадийска и р. Камчия.

·                     Източнобеломорски басейн – в горните и средните течения на р. Тунджа, р. Марица и р. Арда.

·                     Западнобеломорски басейн – във водосборите на р. Доспат, р. Места и р. Струма.

Водното ниво на р. Искър при Нови Искър в 6 часа е 240 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +189 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искрецка при Своге в 6 часа е 171 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +111 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искър при с. Ребърково в 06:00 часа е 331 см, като спрямо 08:00 часа вчера се е повишило с +228 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искър при Роман в 6 часа е 243 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +188 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искър при с. Ореховица в 6 часа е 112 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +29 см и продължава да се покачва.

Водното количество на р. Черна при Смолян ще премине над жълтия праг на внимание в следобедните часове на 02.12.2017 г. и ще се задържи над него до обедните часове на 03.12.2017 г

Водното количество на р. Арда при Рудозем ще премине над жълтия праг на внимание в ранните часове на 03.12.2017 г. и ще се задържи над него до следобедните часове на същия ден.

Водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание от следобедните часове на 02.12.2017 г. и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г., има вероятност водното ниво да премине над оранжевия праг праг за предупреждение в сутрешните часове на 03.12.2017 г.

Водното количество на р. Маданска при Мадан се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 03.12.2017 г. и да се задържи над него до вечерта на същия ден.

Водното количество на р. Ардинска при Ардино се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г., и да се задържи над него до вечерта на същия ден.

Водното количество на р. Арда при Китница се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г.

Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание от обедните часове на 02.12.2017 г. и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г..

Водното количество на р. Върбица при с. Върли Дол се очаква да премине жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 03.12.2017 г.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Към момента на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдава повишение на водните нива в реките, вследствие падналите валежи във водосборите им, като при тези водни нива, реките протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  8:30 часа на 02.12.2017 г. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация можете да намерите тук