30.12.2016г.

 Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува:

-           План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 – 2021 г. Планът е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

-          План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016 – 2021 г. Планът е приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Пълният текст на плановете може да бъде намерена в подраздели „План за управление на речния басейни“ и „Управление на риска от наводнения“ в раздел „Управление на водите“