Съществени изменения на речните нива не се очакват

01.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър с до + 22 см (Дунавски басейн), Арда с – 25/+ 24 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 20 см до + 7 см

Черноморски басейн: колебания от – 6 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 15 см до + 17 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения или ще се повищават незначително, следствие на частично снеготопене. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. Вследствие на постепенно снеготопене, от 3 февруари ще започнат да се повишават нивата в реките от целия басейн, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 4 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. В резултат на частично снеготопене на 2 февруари и на по-интензивно снеготопене на 3 и 4 февруари ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 февруари водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От утре ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на снеготопене. По-интензивно снеготопене се очаква след  3 февруари, което ще доведе до по-значително повишение на речните нива във водосбора. През следващите три дни ще започне повишение на речните нива в цели. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора все още ще останат без съществени изменения. От утре вследствие на снеготопене ще започне повишение на речните нива, от начло в горните части, а от 3 февруари – и в долните части. По-значително повишение на речните нива се очакват в периода 4 – 6 февруари. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.