Съществени изменения на речните нива не се очакват

23.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили. Повишения са регистрирани във водосбора на р. Русенски Лом, вследствие на валежи, с + 24 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 30 см до + 24 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: речните нива са се понижили през последното денонощие или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 50 см до + 10 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в голяма част от басейна са се понижили. Регистрирани са краткотрайни повишения във водосбора на р. Харманлийска до + 43 см при Харманли. Регистрираните колебания са от - 30/+ 43 см. Водните количества на реките през последното денонощие са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения или са се повишили краткотрайно. Регистрираните колебания в басейна са от - 16 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива остават високи, като временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като незначителни повишения на водните нива ще има във водосборите на добруджанските реки, вследствие на валежи и снеготопене. На 25 март, вследствие на валежи и снеготопене, водните нива на реките в басейна краткотрайно и незначителни ще се повишат. В периода 26–31 март речните нива в басейна ще се повишават до 28 март, вследствие на снеготопене, а след 29 – вследствие на валежи и частично снеготопене(*). На 26 и 27 март в резултат на валежи и снеготопене са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Янтра над Велико Търново и в притока ѝ р. Лефеджа. В долното течение на р. Искър водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От 25 март речните нива на реките в целия водосбор постепенно ще започнат да се повишават главно в резултат на снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 26–30 март в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 март водните количества да ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 26 март, вследствие на валежи и снеготопене ще има повишения на водните нива в притоците на р. Янтра и по основната река над Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.