Състояние на водите и водните обекти на територията на страната

06.02.2015г.

Състояние на комплексните и значими язовири
Басейнова дирекция за Дунавски район 
Язовир „Йовковци” – обем 92,351 млн. м3, прелива с 1,250 м3/сек и освобождава през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Поречие Огоста и Западно от Огоста
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 100 л/сек. и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен) за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Янтра
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. 
Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Река Добричка в гр. Добрич се наблюдава понижаване на водното и́ ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава с около 1 см/час, като понижението е достигнало около 1,90 м. под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. В село Ново Ботево, общ. Добричка, находящо се под яз. ”Ботево” обстановката към момента е нормализирана. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Вследствие повишеното си водно ниво, р. Царацар през периода 02.02.2015 г. – 03.02.2015 г., излиза от речното си легло и наводнява асфалтов път, свързващ с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра и с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра. Към момента обстановката е нормализирана, като пътят е отворен за преминаване.
Поречие Русенски Лом
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водните нива в реките са повишени, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата на: с. Априлово,общ. Попово, обл. Търговище, с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе. В с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе и в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе са залети селскостопански постройки, дворни места и техническа инфраструктура в ниските части на селата. В близост до рибарници в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе по р. Русенски Лом има нарушена цялост на дясна предпазна дига. 
Река Черни Лом: в землището на с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на дясна предпазна дига до мост, свързващ с. Кардам със с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига при мост, свързващ с. Зараево с гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига преди мост, свързващ гр. Опака със с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище.
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска” и яз. „Желязковец” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
За останалите реки на територията на БДУВДР - Плевен се наблюдават повишени водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.