Състояние на водните обекти в страната

10.11.2016г.

Към 15 часа на 10 ноември 2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовири от Приложение 1 разполагат със свободен обем. Язовир „Пчелина“е с процент на запълване – 98,8%, без опасност от вредно въздействие на водите.

Дунавски  район: към момента реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН“ няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР – Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Река Дунав – към 14, 30 часа на 10 ноември 2016 г., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД не се наблюдават критични водни нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в готовност при необходимост да бъдат приведени в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.