Състояние на водните обекти в страната

29.09.2015г.

Състояние на комплексните и значими язовири
Към 8 часа на 29. 09. 2015 г. няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.
Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 62 на сто като в язовирите за битово водоснабдяване процентът е – 75,8, в язовирите за напояване процентът е 52,9, в язовирите за електропроизводство процентът е 65,1. В момента няма причини за безпокойство относно осигуряването на води за питейно-битови цели. Състоянието на язовир „Пчелина“ е без опасност, той прелива целогодишно, а в останалите комплексни и значими язовири обемите се понижават.
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
По данни на оперативните дежурни в областните и общински администрации и на дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи, се наблюдава повишение на нивата на реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения. Няма получени сигнали за критични нива на язовирите на територията на БДДР-Плевен. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води, а тези в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Към момента в българския участък на за река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с нивото на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.