Състояние на водните обекти в страната

30.09.2015г.

 

Към 8 ч. днес няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири.
Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 62 % като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е – 75,9, в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 53, в язовирите с основно предназначение за електропроизводство процентът е 65,1. Язовир „Пчелина“ – без опасност, той прелива целогодишно. 

Състояние на речните легла и общинските язовири 
Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива, при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения от речните течения. Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на Басейновата дирекция. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. Към 06.30 часа днес за река Дунав в българския й участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.