Състояние на водните обекти в страната

27.11.2015г.

По състоянието на комплексните и значими язовири, към 16 ч. на 27 ноември няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири към днешна дата е 62,3 % като

·       в язовирите с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване процентът е – 76,5

·       в язовирите с основно предназначение напояване процентът е 52,4

·       в язовирите с основно предназначение за електропроизводство процентът е 66,7

Язовир „Пчелина“ – без опасност, прелива целогодишно.

По състоянието на реките и общинските язовири

Дунавски район: по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР-Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения от речните течения. Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14, 30 ч. на 27.11.2015 г. за река Дунав в българския участък към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.