Състояние на водните обекти в страната

28.11.2015г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8:00 часа на 28 ноември няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, няма данни и за критични водни нива в тях. Язовирите разполагат със свободни обеми за поемане на високите води. Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири към 27 ноември е 62,3 % , в язовирите за питейно – битово водоснабдяване процентът е  76,5, в язовирите за напояване процентът е 52,4, в язовирите за електропроизводство процентът е 66,7. Язовир „Пчелина“ е без опасност, прелива целогодишно.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните и общинските администрации, и на дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие,  вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР-Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения. Няма получени сигнали за критични водни нива за язовирите на територията на БДДР-Плевен. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води, тези които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. Към 6.30 часа на 28 ноември няма постъпили сигнали за критични ситуации за българския участък на р. Дунав.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.