Състояние на водните обекти в страната

29.11.2015г.

По състоянието на комплексните и значими язовири към 8 ч. на 29 ноември няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Няма данни за критични водни нива в язовирите по Приложение 1. Язовирите разполагат със свободни обеми за поемане на високи води.

Язовир „Пчелина“ – без опасност, прелива целогодишно.

Язовир „Александър Стамболийски” е с отворен основен изпускател, с цел контролирано освобождаване на постъпващия приток към него и поддържане на предписания контролен обем от 200 млн. м3 с месечния график за използване на води от комплексни и значими язовири. Изпускането се извършва с около 100 м3/с по чл. 142 от Закона за водите. След язовирната стена към момента няма постъпили сигнали за критични водни нива по речните легла.

Състояние на реките и общинските язовири:

Дунавски район: по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при което водните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения. Няма получени сигнали за критични водни нива при язовирите на територията на БДДР – Плевен. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. За река Дунав в българския участък към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук