Състояние на водните обекти в страната

16.01.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 16 часа на 16.01.2016 г. няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 65,7 % като:

· в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е – 79,9%

· в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 54,8%

· в язовирите с основно предназначение за електропроизводство - 70,2%

Във връзка с постъпила прогноза за увеличаване на притока към язовирите от каскада Арда, с писмо до НЕК ЕАД и ЦДУ при  ЕСО ЕАД е направено предписание за използване на разрешените с месечен грaфик обеми за електропроизвоство или освобождаване на обем с цел поемане на прогозния приток и недопускане на вредно въздействие на водите.

Състояние на реките и общинските язовири

Предвид прогноза на НИМХ-БАН за достигане и преминаване на жълтия праг на  водното ниво на река Марица при гр. Свиленград  в сутрешните часове на 17.01.2016 г. са информирани компетентните власти на Република Турция за възможност за преминаване на  600 куб.м./сек.

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие,  вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен). Водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14.30 часа на 16.01.2016 г. за река Дунав в българския участък към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.