Състояние на водните обекти в страната

05.05.2016г.

Информацията за състояние на комплексните и значими язовири към 8 часа днес е подготвена по данни от 4 май. Аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях не са възниквали. Язовири с процент на запълване над 90%: яз. „Белмекен-Чаира“ (92,2%), „Доспат“ (91,1%), „Въча“ (95,7%),  „Александър Стамболийски“ (93,6%), „Йовковци“ (96,6%),  „Ясна поляна“ (92,6%), „Асеновец“ (92,4%). Преливат язовирите (без опасност) „Пчелина“, „Боровица“ и „Среченска бара“ (целогодишно) и яз. „Камчия“ (прелива с 4,35 м3/сек). Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·                  питейно-битово водоснабдяване – 87,5% от общия обем

·                  напояване – 69,3% от общия обем

·                  енергетика – 84,4% от общия обем

Дунавски  район – Състояние на реките и общинските язовири

По поречието и западно от Огоста

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован и при Мизия, общ.Мизия, област Враца вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво, но протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при с. Нивянин се наблюдава тенденция към спадане на водното ниво в реката. По пътя Монтана – Берковица са залети 2 временни пътни варианта, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

На обходния път на гр. Димово, община Димово, област Видин е залята временната отбивна варианта, изградена в коритото на р. Арчар, по която се пренасочва движението от главен път І-1 (Е-79). 

По поречие р. Искър

Вследствие интензивните валежи и значително повишен  отток на скатовите води е повишено водното ниво в яз. „Рупци“(Воден), землището с. Рупци, община Червен бряг, област  Плевен. Язовира е с отворен сифонен преливник и продълбочен земен преливник, като водните обеми, преминаващи през тях се отвеждат безпрепятствено в р. Златна Панега. Организирано е денонощно наблюдение. Към момента за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  14, 30 часа вчера по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и  „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав,  на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.