Състояние на водните обекти в страната към 15 ч днес

30.11.2017г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 часа на 30 ноември няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовир „Боровица“ е пълен на 100%

Язовири с процент на запълване над 90%: язовир „Пчелина“ с обем 53,400 млн. м3 и  свободен обем – 0,800 млн. м3; язовир „Среченска бара“ с обем 15,2 млн.м3 и свободен обем 0,300 млн. м3; язовир „Ясна поляна“ с обем 31,830 млн. м3 и свободен обем 0,490 млн. м3.

Язовирите са с питейно-битово предназначение и обемите им не създават предпоставки за вредно въздействие на водите надолу по течението след тях.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.11.2017 г. е 3 786,9 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

    питейно-битово водоснабдяване – 76,6 % от общия им обем
    напояване – 42,8 % от общия им обем
    енергетика – 67,1 % от общия им обем.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  15, 30 часа днес по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.