Състояние на водните обекти в страната към 15 ч. на 13 май

13.05.2016г.

 

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири. Язовирите с процент на запълване над 90% са яз. „Белмекен-Чаира“(94,2%), ,,Голям Беглик“ и „Широка поляна“ (92,4%), „Доспат“ (92,2%), „Въча“ (95,1%), „Александър Стамболийски“ (93,4%), „Ясна поляна“ (93,3%) и„Асеновец“ (97,2%). Без опасност преливат язовирите „Пчелина“,), „Камчия“ и „Йовковци“. Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·                      питейно-битово водоснабдяване – 89,3% от общия обем

·                      напояване – 72,7% от общия обем

·                      енергетика – 85,8% от общия обем

Дунавски район

По поречието на Огоста и западно от реката:

Яз. „Рогозен-1” в землището на с. Рогозен, община Хайредин, област Враца не прелива през преливника.

Яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца прелива през преливника си с около 2 м3/сек. Язовира е с отворен основен изпускател. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречието на р. Вит:

Язовирите „Тученица-1“ и „Тученица-2“, землището на с. Тученица, община Плевен се изпускат контролирано с минимални водни количества за осигуряване на ретензионни обеми. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Язовирите „Мъртва долина-1” и „Мъртва долина-2” на територията на Плевен контролирано се изпускат с минимални водни количества. Работниците от ”Напоителни системи” ЕАД – клон Среден Дунав – Плевен следят състоянието на отводящото дере, за да не се допусне заливане на дворни места.

По поречието на р. Осъм:

Завършени са аварийно-възстановителните работи и е под наблюдение опасния участък от корекцията на р. Осъм в землището на с. Йоглав, община Ловеч. Към момента няма информация за възникнала нова аварийна ситуация.       

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  14, 30 ч. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен, при  което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.