Състояние на водните обекти в страната към 15 ч на 9 ноември 2016 г.

09.11.2016г.

Към 15 часа на 09.11.2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на комплексните и значими язовири . Язовири с процент на запълване над 90%: язовир „Пчелина“ – обем – 53,400 млн. м3, свободен обем – 0,800 млн. м3. Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 73,9% от общия обем

• напояване – 47,9% от общия обем

• енергетика – 60,3% от общия обем

Прогноза за опасни и особено опасни метеорологични явления и състояние на реките и общинските язовири – към 15 часа на 09.11.2016 г.

Предвид получената информация от НИМХ-БАН в по-голямата част от страната с изключение на областите Видин и Монтана, е обявен жълт код за значителни валежи, а в Източна България оранжев код за силен вятър и интензивни валежи В повечето райони количествата на валежите ще бъдат между 15 и 35 л/кв.м, на отделни места и повече. Вятърът в източните райони ще достига до 20-22 м/с.

В резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни и дъждовни наводнения във водосбора на р. Янтра (във водосборите на притоците й р. Стара река и р. Джулюница) и р. Русенски Лом (във водосборите на притоците р. Бели Лом и р. Черни Лом), добруджанските реки. Във вечерните часове са възможни локални поройни наводнения главно в горните части на водосбора на река Русенски Лом.

Днес вследствие на интензивни валежи, са възможни локални поройни и дъждовни наводнения в горните течения на реките от Черноморски басейн.

В следобедните часове, в резултат на интензивни валежи, са възможни локални поройни наводнения в долните части от водосборите на реките Места и Доспат.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на р. Арда обяви червен код за река Върбица при Златоград. Очаква се в 20 ч. днес водното количество на р. Върбица при Златоград да надхвърли червения праг за предупреждение. Очакваното количество 267 м3/сек.

Дунавски район

Към 14:30 часа на 09.11.2016 г.

В София зад Бизнес център ”Вертиго”, ул. ”В.Стефанов”, р-н ”Триадица”, местн. ”Манастирски ливади” поради запушен водосток р. Боянска бара прелива и залива улицата.

Към момента останалите реки на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР – Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на територията на БДДР – Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към 14:30 часа по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и ”Напоителни системи” ЕАД не се наблюдава повишение на водните нива на Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен.

Водните течения остават в речните легла. Отводнителните полета са сухи. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в готовност при необходимост да бъдат приведени в работен режим.

Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук