Състояние на водните обекти в страната към 15 часа на 12 май

12.05.2016г.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири. Язовирите с процент на запълване над 90% са яз. „Белмекен-Чаира“(93,4%), ,,Голям Беглик“ и „Широка поляна“ (92,1%), „Доспат“ (92,1%), „Въча“ (95,2%), „Александър Стамболийски“ (93,3%), „Ясна поляна“ (93,4%) и„Асеновец“ (97,2%).

Без опасност преливат язовирите „Пчелина“, „Боровица“, „Среченска бара“(целогодишно), „Камчия“ и „Йовковци“. Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·        питейно-битово водоснабдяване – 88,9% от общия обем

·        напояване – 72,6% от общия обем

·        енергетика – 85,7% от общия обем

Дунавски район

По поречието Огоста и западно от реката:

Наблюдава се понижение на водното ниво на река Скът при гр.Мизия. Реката протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Рогозен-1” в землището на с. Рогозен, община Хайредин, област Враца не прелива през преливника. Изпускат се водни маси през временните сифонни преливници с около 3 м3/сек.

Яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца прелива през преливника си с около 2 м3/сек. Язовира е с отворен основен изпускател. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение. В река Огоста при с.Хайредин се наблюдава понижение на водното ниво. Речното течение е в леглото си.

По поречието на р. Вит:

Язовири „Тученица-1“ и „Тученица-2“, землището на с.Тученица, община Плевен се изпускат контролирано с минимални водни количества за осигуряване на ретензионни обеми. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречието на р.Осъм:

Следи се опасния участък от корекцията на р. Осъм в землището на с. Йоглав, община Ловеч. Към момента няма информация за възникнала нова аварийна ситуация. През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към 14,30 ч. днес, по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и  „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.