Състояние на водните обекти в страната към 15 часа на 20 май

20.05.2016г.

Комплексни и значими язовири

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%: яз. „Белмекен-Чаира“(97,0%), ,,Голям Беглик“ и „Широка поляна“ (92,7%), „Доспат“ (92,5%), „Въча“ (95,5%), „Александър Стамболийски“ (91,8%), „Йовковци“ (99,6%), „Ясна поляна“ (91,1%) и„Асеновец“ (99,6%).

Преливат (без опасност): язовирите „Пчелина“, „Камчия“ и „Боровица“.

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

  •  питейно-битово водоснабдяване – 89,8% от общия обем
  •  напояване – 72,8% от общия обем
  •  енергетика – 87,0% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  14:30 ч., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД не се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.