Състояние на водните обекти в страната kъм 15:00 часа на 4.05.2016 г.

04.05.2016г.

 

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15:00 часа на 4.05.2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовирите с процент на запълване над 90%  са: яз. „Белмекен-Чаира“ (92,2%), „Доспат“ (91,1%), „Въча“ (95,7%),  „Александър Стамболийски“ (93,6%), „Йовковци“ (96,6%),  „Ясна поляна“ (92,6%),   „Асеновец“ (92,4%).

Без опасност, но преливащи са язовирите:  „Пчелина“, „Боровица“ и „Среченска бара“ /целогодишно/ и яз. „Камчия“ /прелива с 4,35 м3/сек/.

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 87,5% от общия обем

· напояване – 69,3% от общия обем

· енергетика – 84,4% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие /по данни на НИМХ/

През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 3.05 до 8:00 часа на 4.05) водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се повишавали, като съществени повишения са регистрирани в Дунавски и Западнобеломорски басейни. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Тунджа при гр. Елхово, р. Чепеларска при с. Бачково, горното и долното течение на р. Марица, р. Арда при гр. Вехтино (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -40 см до +121 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +50 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +50 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -28 см до +59 см.

Хидрологична прогноза /по данни на НИМХ/

В Дунавския басейн днес и утре (4 и 5.05) ще се наблюдават повишения на водните нива, в резултат на оттичане, в долните части на всички водосбори, разположени западно от р. Искър (р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът), както и в средните и долни течения на реките Искър, Вит и Осъм.

До 6.05 се очакват повишения във водосбора на р. Янтра - горно и средно течение на основната река и притоците й (р. Росица, р. Дряновска, р. Белица, р. Джулюница), като по-съществени ще бъдат на 06.05 по р. Росица и по основната река при гр. Габрово, където, се очаква водното количество да премине жълтия праг на внимание.

В Черноморския басейн днес (4.05) се очакват краткотрайни повишения на водните нива на добруджанските реки, реките Провадийска, Камчия и южночерноморските реки. До 6.05 се очакват краткотрайни повишения на нивата на реките в целия басейн.

В Източнобеломорския басейн днес и утре (4 и 5.05) речните нива в басейна ще продължат да се повишават: р. Тунджа – горна и средна част на водосбора й, р. Марица – горната и средна част на водосбора й, р. Арда – горно и средно течение. На 6 и 7.05, вследствие на оттичане, ще се повишават водните нива в долните течения на реките Тунджа, Марица и Арда.

В Западнобеломорския басейн днес и през следващите 2-3 дни, водните нива на основните реки Места и Струма ще се повишават в долните им течения, вследствие на оттичане.

Дунавски  район

По поречието на р. Огоста и западно от р. Огоста:

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован и при гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при с. Нивянин се наблюдава тенденция към спадане на водното ниво в реката.

По пътя Монтана-Берковица са залети 2 бр. временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

На обходния път на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин е залята временната отбивна варианта, изградена в коритото на р. Арчар.

По поречието на  р. Вит

Вследствие интензивните валежи и значително повишен отток на скатовите води е залят пътя с. Телиш – с. Садовец, обл. Плевен.

По поречието на р. Искър

Вследствие интензивните валежи и значително повишен отток на скатовите води е повишено водното ниво в дере “Урвата”, преминаващо през с. Девинци, общ. Червен бряг, обл. Плевен. Има наводнени дворни места.

Към момента за останалите реки на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  14:30 часа на 4.05.2016 г., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.