Състояние на водните обекти в страната към 16:00 часа на 18.01.2016

18.01.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 16:00 часа на 18.01.2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени на  комплексните и значими язовири и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

язовир „Камчия“ – обем – 216,874 млн.м3, свободен обем –16,676 млн.м3.

язовир „Цанков камък“ - обем – 105,367 млн.м3, свободен обем – 5,341 млн.м3. Общ приток 65,090 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 73,844 м3/сек.

язовир „Студен кладенец” – обем - 376,169 млн.м3, свободен обем – 11,603 млн.м3. Общ приток 127,039 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 150,719 м3/сек, а чрез основния изпускател по 167,043 м3/сек.

язовир „Ивайловград” обем - 192,103 млн.м3. Общ приток 425.783 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 275,916 м3/сек, а чрез преливник по 356,500 м3/сек.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14.30 часа на 18.01.2016 г. за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.