Състояние на водните обекти в страната към 7 часа на 18 януари

18.01.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 7 часа на 18.01.2016 г. няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Към 6 часа на 18.01.2016 г. обемът в язовир „Студен кладенец” е 380 019 млн.м3, свободен обем - 7,753 млн.м3. Общ приток 247,667 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 149,553 м3/сек, а чрез преливник по 213,020 м3/сек.

Към 6 часа на 18.01.2016 г. язовир „Ивайловград” е с общ приток 533,330 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 276,973 м3/сек, а чрез преливник по 441,900 м3/сек.

МОСВ чрез МВнР в сутрешните часове на 17.01.2016 г. e предупредило компетентните власти на Република Гърция за очаквано надвишаване през следващите 24 часа на водното количество след яз. „Ивайловград“ над 300 куб. м/сек.

Към 6 часа на 18.01.2016 г. язовир „Цанков камък” е с общ приток 69,416 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 73,861 м3/сек, свободен обем - 5,310 млн. м3.

Състояние на реките и общинските язовири

Предвид прогноза на НИМХ-БАН за достигане и преминаване на жълтия праг на водното ниво на река Марица при гр. Свиленград в сутрешните часове на 17.01.2016 г. са информирани компетентните власти на Република Турция за възможност за преминаване на 600 куб.м./сек.

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения от речните течения.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 6.30 часа на 18.01.2016 г. за река Дунав в българския участък към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.