Състояние на водните обекти в страната към 7 часа на 20 януари

20.01.2016г.

 

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 7 часа на 20 януари няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени на комплексните и значими язовири и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

·   язовир „Ивайловград” обем – 163,870 млн.м3. Общ приток 191,517 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 281,516 м3/сек, а чрез преливник по 17,050 м3/сек.

·    язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

Данни от 19.01.2016 г.

·   язовир „Студен кладенец” – обем – 373,429 млн.м3, свободен обем – 14,344млн.м3. Общ приток 99,099 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 99,099 м3/сек

·    язовир „Камчия“ – обем – 218,162 млн.м3, свободен обем –15,388 млн.м3.

·    язовир „Цанков камък“ - обем – 104,233 млн.м3, свободен обем – 6,475 млн.м3. Общ приток 44,936 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 42,714 м3/сек.

·     язовир „Боровица“ – обем -27,300 млн.м3 – без проблеми

·     язовир Дженевра – прелива  с около 0,125 м3/сек – без проблеми   

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·      питейно-битово водоснабдяване – 80,8% от общия обем

·      напояване – 56,2% от общия обем

·      енергетика – 77,9% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири - към 07 часа на 20.01.2016 г.

От НИМХ-БАН при гр. Елхово е обявен оранжев код /риск за тревога/ за което са информирани компетентните власти на Република Турция. Съгласно системата за ранно предупреждение при наводнения за водосбора на река Тунджа в 8 часа на 19.01.2016 г.  при гр. Елхово водно количество в р. Тунджа бе 99,458 куб.м. при ниво 327 см с тенденция към повишаване, като се очаква да се задържи над този праг до 22.01.2016 г.

На 20.01.2016 г. в 6 часа, река. Тунджа при. Елхово е с водно количество - 119,188 куб.м. при ниво 349 см с тенденция към задържане.

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие се наблюдават водни нива в реките, разположени на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при които водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения.

Вследствие на прекъснато ел. захранване, причинено от обилния снеговалеж, придружен със силен вятър е нарушено водоснабдяването в с. Ружица, общ. Никола Козлево.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 06.30 часа на 20.01.2016 г. за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.