Състояние на водните обекти в страната към 8 ч. на 13 май

13.05.2016г.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири. Язовирите с процент на запълване над 90% са „Белмекен-Чаира“(93,4%), ,,Голям Беглик“ и „Широка поляна“ (92,1%), „Доспат“ (92,1%), „Въча“ (95,2%), „Александър Стамболийски“ (93,3%), „Ясна поляна“ (93,4%) и„Асеновец“ (97,2%). Без опасност преливат язовирите „Пчелина“, „Боровица“, „Среченска бара“(целогодишно), „Камчия“ и „Йовковци“. Нличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 88,9% от общия обем

· напояване – 72,6% от общия обем

· енергетика – 85,7% от общия обем

Дунавски район

По поречието на Огоста и западно от реката:

Яз. „Рогозен-1” в землището на с. Рогозен, община Хайредин, област Враца не прелива през преливника. Изпускат се водни маси  през временните сифонни преливници с около 3 м3/сек.

Яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца прелива през преливника си с около 2 м3/сек. Язовира е с отворен основен изпускател. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречието на р.Вит:

Язовирите „Тученица-1“ и „Тученица-2“, землището на с.Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен се изпускат контролирано с минимални водни количества за осигуряване на ретензионни обеми. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречието на р.Осъм:

Следи се опасния участък от корекцията на р. Осъм в землището на с. Йоглав, община Ловеч. Към момента няма информация за възникнала нова аварийна ситуация. През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към 7, 30 ч., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.