Състояние на водните обекти в страната към 8 ч. на 14 май

14.05.2016г.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Състояние на комплексните и значими язовири (информация към 13.05.2016 г. към 16 ч.).

Язовири с процент на запълване над 90%:  „Белмекен-Чаира“(94,2%), ,,Голям Беглик“ и „Широка поляна“ (92,4%), „Доспат“ (92,2%), „Въча“ (95,1%), „Александър Стамболийски“ (93,4%), и„Асеновец“ (97,2%).

Преливат (без опасност): язовирите „Пчелина“, „Камчия“ и „Йовковци“, „Боровица“

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·                      питейно-битово водоснабдяване – 89,3% от общия обем

·                      напояване – 72,7% от общия обем

·                      енергетика – 85,8% от общия обем

Дунавски район

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Водните обеми от язовирите се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречие р.Вит:

Контролирано се освобождава обем от язовирите “Тученица-1“ и “Тученица-2“, землището на с.Тученица, общ.Плевен и на  ”Мъртва долина-1” и ”Мъртва долина-2” на територията на гр. Плевен.  Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

От ”Напоителни системи”ЕАД- клон Среден Дунав- гр. Плевен се следи състоянието на отводящото дере, за да не се допусне заливане на дворни места.

По поречие р.Осъм:

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  7:30 ч. на 14 май , по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на реките, вливащи се в р. Дунав, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.