Състояние на водните обекти в страната към 8 ч. на 21 май

21.05.2016г.

 Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири(информация към 20.05.2016 г. 16:00 ч).

Язовири с процент на запълване над 90%: яз. „Белмекен-Чаира“(97,0%), ,,Голям Беглик“ и „Широка поляна“ (92,7%), „Доспат“ (92,5%), „Въча“ (95,5%), „Александър Стамболийски“ (91,8%), „Йовковци“ (99,6%), „Ясна поляна“ (91,1%) и„Асеновец“ (99,6%).

Преливат (без опасност): язовирите „Пчелина“, „Камчия“ и „Боровица“;

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·                      питейно-битово водоснабдяване – 89,8% от общия обем

·                      напояване – 72,8% от общия обем

·                      енергетика – 87,0% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири - към 8ч.

Дунавски район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към 7:30 ч. на 21 май, по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД не се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната моете да намерите тук.