Състояние на водните обекти в страната към 8 ч. на 22 май

22.05.2016г.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири. Съгласно постъпилата информация няма съществени изменения в състоянието им. Нивото на водите в тях се контролира и регулира чрез работа на ВЕЦ и/или основен изпускател .

Състояние на реките и общинските язовири - към 8ч. на 22 май

Дунавски район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към 7:30 часа на 22 май, по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД не се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук