Състояние на водните обекти в страната към 8 часа на 12 май

12.05.2016г.


Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири. Язовирите с процент на запълване над 90% са. „Белмекен-Чаира“, „Доспат“, „Въча“, „Александър Стамболийски“, „Йовковци“, „Ясна поляна“, „Асеновец“. Без опасност преливат „Пчелина“, „Боровица“ и „Среченска бара“ (целогодишно) и яз. „Камчия“. Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·                      питейно-битово водоснабдяване – 87,5% от общия обем;

·                      напояване – 69,3% от общия обем;

·                      енергетика – 84,4% от общия обем.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По поречието на Огоста и западно от реката:

Река Скът при гр. Мизия, Врачанска област е с повишено водно ниво в следствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток, но протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен, община Хайредин, област Враца не прелива през преливника. Изпускат се водни маси  през временните сифонни преливници с около 3 м3/сек.

Яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца прелива през преливника си с около 2 м3/сек. Язовира е с отворен основен изпускател. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Река Огоста при с.Хайредин е повишила  нивото си, но протича в речното корито.

По поречието на р.Вит:

Язовирите „Тученица-1“ и „Тученица-2“, землището на с. Тученица, област Плевен се изпускат контролирано с минимални водни количества за осигуряване на ретензионни обеми. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречието на р.Осъм:

В резултат на падналите интензивни валежи и повишеното водно ниво на р. Осъм се е получило обрушване на бермата и компроментиране на участък от корекцията на реката – лява дига в землището на с. Йоглав, община Ловеч. Няма наводнени прилежащи терени, населени места и инфраструктура. Извършват се аварийно-възстановителни работи по отклоняване течението на реката за предотвратяване скъсването на дигата и причиняване на наводнение.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  7,30 ч. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.