Състояние на водните обекти в страната към 8 часа на 19 януари

19.01.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 19 януари няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени на комплексните и значими язовири и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

·    язовир „Студен кладенец” – обем – 374,250 млн.м3, свободен обем – 13,522 млн.м3. Общ приток 121,917 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 159,955 м3/сек

·   язовир „Ивайловград” обем – 177,026 млн.м3. Общ приток 220,120 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 279,272 м3/сек, а чрез преливник по 118,000 м3/сек.

·    язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

Данни от 18.01.2016 г.

·   язовир „Камчия“ – обем – 216,874 млн.м3, свободен обем –16,676 млн.м3.

·  язовир „Цанков камък“ - обем – 105,367 млн.м3, свободен обем – 5,341 млн.м3. Общ приток 65,090 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 73,844 м3/сек.

·  Язовир „Боровица“ – обем -27,300 – без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 80,7% от общия обем

· напояване – 56,1% от общия обем

· енергетика – 77,5% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири към 8 часа на 19.01.2016 г.

Дунавски район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения от речните течения.

Вследствие на прекъснато електрозахранване, причинено от обилния снеговалеж, придружен със силен вятър, е нарушено водоснабдяването в:

·  Област Ловеч – 1 населено място: с.Катунец.

· Област Шумен – 16 населени места: общ. Венец – с. Черна, с. Боян, с. Денница, с. Страхилица, с. Габрица и с. Черноглавци; общ. Никола Козлево – с. Ружица, с. Никола Козлево, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Пет Могили, с. Църквица, с. Цани Гинчево,с. Крива река, с. Вълнари и с. Векилски.

Възстановено е водоснабдяването в област Ловеч на 5 населени места: с. Александрово, с. Йоглав, с. Къкрина, с. Бежаново и с. Ъглен.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 06.30 часа на 19.01.2016 г. за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.