Ще започне понижаване на водните нива

29.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили. Вследствие на оттичане са регистрирани повишения на речните нива в долните течения на реките Искър и Русенски Лом до +42 см. Регистрираните колебания са от -75 см до +22 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили. Повишения са регистрирани във водосбора на река Камчия с до +74 см. Регистрираните понижения в останалата част от басейна са с до -60 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и снеготопене. Регистрираните изменения на речните нива са от -41 см до +43 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива са се понижили. Регистрираните колебания са от -18 см до +8 см.  Водните количества на реките са  над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще са високи и ще се задържат високи в резултат на снеготопене и оттичане. На 29, 30 и 31 март ще има повишения на водните нива на река Искър и реките западно от нея, както и в планинските части на водосборите на реките Вит и Янтра, в резултат на интензивно снеготопене. В останалата част от басейна от днес водните нива ще започнат да се понижават, като повишения ще има в долните части на основните реки, вследствие оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи и в долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През нощта на 31 март срещу 1 април и на 1 април, в резултат на валежи от запад на изток ще има отново краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни ще бъдат повишенията в средните и долни течения на реките Тимок, Огоста, Искър и Вит.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води, валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

· През деня на 29 март 2018 г. – във водосборите на реките Войнишка, Видбол, в горните течения на реките Арчар, Огоста (притоците ѝ р. Шугавица, р. Ботуня), река Искър ( в притока ѝ р. Малък Искър), реките Вит, Янтра (в притоците ѝ р. Росица и р. Джулюница).

· През деня на 30 март 2018 г. –  във водосбора на река Видбол, в горните течения на: реките Лом, Огоста (в притока ѝ р. Дългоделска Огоста), реките Вит, Янтра (по основната река над Габрово).

· Вечерта на 31 март 2018 г. – в горното течение на река Огоста преди и след яз. Огоста, в горното течение на река Искър (в притока ѝ р. Владайска).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 30, 31 март и 1 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива на реките ще се понижават или ще има незначителни повишения в резултат на снеготопене. На 1 и 2 април в резултат на валежи от дъжд ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър - реките Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на река Искър при Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 1 и 2 април. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 30 и 31 март и 1 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Започналият процес на понижение на речните нива ще продължи и през следващите 2-3 дни. Oчаква се повишение в горното течение на основната река при Габрово вследствие на снеготопене. Водните нива във водосбора ще останат високи. Водните количества в по-голяма част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание, само в горното течение на основната река при Габрово ще бъдат около жълтия праг за предупреждение. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31 март и на 1 и 2 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. От днес ще започне процес на понижение на водните нива във водосбора - първоначално в средните и горни части от водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на река Русенски Лом до ранните сутрешни часове на 30 март. В периода до вечерните часове на 30 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. В периода от следобедните часове на 1 април до сутрешните часове на 4 април се очакват нови повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества в долните части на водосбора ще бъдат около и над праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.